Timeføring

Spørsmål og svar (18)

Prosjektaktiviteter - Lønnsart for timelønn [972]

Vi har lærlinger med timelønn der overtid skal føres på egendefinerte lønnsarter. Kan jeg knytte disse lønnsartene til prosjektaktiviteter i Tripletex?  

Tripletex kan aktivere en modul i kontoen slik at man kan spesifisere lønnsarter per prosjektaktivitet i timelisteinnstillingene. Denne modulen skal settes opp av regnskapsfører eller kyndig lønnsansvarlig, som kan kontrollere og verifisere at de nye lønnsartene blir korrekt satt opp.

Denne måten å føre overtid på krever en annen type registrering av lønnsartene enn det som er standard lønnsart for overtid i Tripletex. Det er derfor viktig å være nøye med registreringen.

Fremgangsmetode:

Man må først opprette lønnsartene via «Lønn>Innstillinger» i hovedmenyen. Man oppretter en kopi av en eksisterende lønnsart eller velger «Ny lønnsart» i menyen. Lønnsarten må gis et nummer og et navn, og man må velge en av de to a-meldingskodene som støttes for innsending av overtidstimer for timelønte. Hvis det skal gis en fast sats for overtidstimene, så velger man «Fast sats» under «Lønnsberegning» og registrerer satsen i feltet.

1 time x lønnsart med fast sats = beløp angitt fast sats (ikke tillegg til timelønn)

Så kan man opprette nye prosjektaktiviteter via «Timeliste>Innstillinger» i hovedmenyen. Man velger ny rad, registrerer et navn på aktiviteten og velger korrekt lønnsart i nedtrekksmenyen. Dersom man har flere lærlinger med ulike faste satser, må man opprette egne lønnsarter for hver av de.

Dersom man også ønsker å registrere ordinær overtidsbetaling (Lønnsberegning: %) på samme måte, må man også sette opp egne lønnsarter for dette.

1 time x lønnsart % av timelønn = beløp per time

Lønnsart for 50% overtid settes opp slik:
Lønnsberegning: % av timelønn
Prosentsats: 150

Lønnsart for 100% overtid settes opp slik:
Lønnsberegning: % av timelønn
Prosentsats: 200

Hvordan registreres ferietimer når ansatt har gradert permisjon? [656]

Hvis permisjonen er på 50 %, så beregner systemet normaltiden til 50 % av den registrerte normaltiden. Så hvis permisjonen er på 50 %, så skal kun halvparten av timene registreres som ferie i timelisten.

Hvis man har lagt inn permisjonen i den ansattes arbeidsforhold for perioden med prosentsats, så kan man i månedsoversikten se hva som er den ansattes normaltid i perioden i avsnittet "Sammendrag". Man kan også her se overskudd/underskudd for timene som er ført i perioden.

Er normaltiden i timestatistikken inkludert ferie- og helligdager? [578]

Normaltiden i timestatistikken er inkludert helligdager, men ikke feriedager.

Hvorfor får jeg ikke ført timer på et prosjekt i timelisten? [497]

- Prosjektets startdato er frem i tid.

- Prosjektets sluttdato er passert / prosjektet er satt som avsluttet.

- Haken for 'Kun prosjektdeltagere kan registrere informasjon på prosjektet', er aktivert i detaljfanen på prosjektet, men den ansatte er ikke lagt inn.

- Brukeren har ikke tilgang "Prosjektinformasjon", og er ikke lagt inn som prosjektdeltager på det aktuelle prosjektet.

- Haken for 'Tillat timeføring kun for prosjektaktiviteter som er knyttet til prosjektet' er aktivert i budsjettfanen på prosjektet, men ingen aktiviteterer lagt inn.

 

 

 

Hva er fakturerbar tid i prosent av nettotid? [443]

Nettotid inkluderer ikke timer ført på internaktiviteter der boksene «Fravær» og «Uten lønn» er huket av.

Utregningen for fakturerbar tid i prosent av nettotid i timestatistikken er:

Registrerte fakturerbare timer/registrert nettotid * 100.

Hvorfor blir ikke timene blå (låst) i timelisten når timene er fakturert på prosjektet? [434]

Hvis man fører timer på et fastprisprosjekt og vil koble timene til prosjektets fakturaer, så må man gå inn i «Faktura/Innstillinger» i hovedmenyen og huke av opsjonen «Vis fakturagrunnlag» i avsnittet «Innstillinger for nye prosjekter».

Hvordan registreres sommertid/vintertid? [385]

Under "Lønn>Innstillinger kan man sette opp en periode for sommertid. Under feltet Normaltid velger man ny rad - legger inn dato fra og med sommertiden starter og antall timer per dag.
Når perioden for sommertid er over velger man igjen ny rad og ny dato for når vintertid starter. Man må endre for hvert gjeldende år.

Hvis man ikke har lønnsmodulen, kan man administrere selskapets normaltid via "Timeliste>Innstillinger", under punktet Normaltid.

Hvordan fører jeg avspasering i timelisten? [371]

Hvis du ønsker å registrere avspasering eksplisitt i timelisten, så kan du opprette en aktivitet for avspasering. Åpne "Timeliste/Innstillinger" i hovedmenyen og registrer aktiviteten som en internaktivitet i avsnittet "Internaktiviteter".
Kryss av for "Fravær", "uten lønn" og "Avspasering".

Avspasering kan også håndteres ved å la være å føre timer. Fleksisaldoen i månedsoversikten vil vise om du har pluss- eller minustid.

Hvordan registrerer jeg ferie i timelisten? [186]

Første gang man registrerer ferie i timelisten velger man "Ny rad" og aktiviteten "Ferie". Man kan da ikke velge et prosjekt. Det er kun timer ført på ferieaktiviteten som påvirker feriesaldoen. 

I "Timeliste/Månedsoversikt" i hovedmenyen vil man se hvor mange feriedager som er tatt ut for året og den resterende feriesaldoen.

Hvis man har tilgang til ressursplanmodulen, kan man planlegge ferien via "Timeliste/Ressursplan" i hovedmenyen. Velg "Ny rad" og aktiviteten "Ferie". Rapporten "Timeliste/Ferieplan" i hovedmenyen viser en oversikt over planlagt ferie. Modulene "Ressursplan" og "Ferieplan" kan aktiveres via "Prosjekt/Innstillinger" i hovedmenyen. Hvis man ikke har tilgang til prosjektmodulen, ta kontakt med salg@tripletex.no.

Hva brukes timeprisen på globale prosjektaktiviteter til? [183]

Det er mulig å registrere timepris på globale prosjektaktiviteter. Timeprisen kopieres inn i prosjektet når man registrerer timeprisene. Timeprisen fungerer som en mal for nye prosjekter med prosjektspesifikke timepriser. En endring av timeprisen påvirker ikke eksisterende prosjekter.

Hvorfor er det ikke mulig å slette enkelte aktiviteter? [182]

Aktiviteter, som det er ført timer på, kan ikke slettes.

Timene i timelisten har ikke blitt lagret. Hva kan ha skjedd? [148]

Hvis det oppstår valideringsfeil ved lagring av timelisten, vil ikke timene bli lagret. Valideringsmeldingene vises øverst til høyre i skjermbildet under ikonet for feilmeldinger. 

Eksempler på valideringsmeldinger i timelisten:

  • Sluttdato for prosjektet 001 Testprosjekt er 2013-04-02. Det kan ikke registreres timer etter denne datoen.
  • Sluttdato for aktiviteten 001 Testprosjekt/Fakturerbart arbeid er 2013-04-02. Det kan ikke registreres timer etter denne datoen.

Hva er forskjellen på en aktivitet og en oppgave? [116]

En oppgave er en aktivitet med tilleggsinformasjon. En oppgave har blant annet følgende informasjon som en aktivitet ikke har:

  • Eier
  • Utvidet status
  • Varslingsliste
Oppgaver vises i oppgaveoversikten.

Hvordan fører man ferie når man har en redusert stillingsprosent? [101]

Ved føring av ferie og redusert stillingsprosent er det viktig å være klar over sammenhengen mellom feriesaldoen og fleksisaldoen.

Eksempel med 50 % stillingsprosent:

Hvis normaltiden til den ansatte er fire timer, så skal det føres fire timer ferie per feriedag. Feriesaldoen reduseres da med én dag og fleksisaldoen blir upåvirket.

Hvis den ansatte fører åtte timer ferie, så vil den ansatte bli trukket to feriedager, men fleksisaldoen vil få et overskudd på 4 timer. Man har da i praksis overført én feriedag til fleksisaldoen.

Tilbyr Tripletex en løsning for mobiltelefon? [99]

Ja, alle sidene i Tripletex-løsningen er tilpasset mobiltelefonen.

Vi har i tillegg en egen app for timeføring og lønnslipp

AppStore

Google Play

Hvordan oppretter jeg nye aktiviteter å føre timer på? [74]

Man må velge en aktivitet når man fører timer i Tripletex. Det er mulig å knytte aktiviteter opp mot prosjekt. Disse aktivitetene kaller vi prosjektaktiviteter. Aktiviteter, som ikke er knyttet til prosjekt, kaller vi internaktiviteter. Disse aktivitetene er derfor ikke fakturerbare.

Alle aktiviteter administreres via "Timeliste/Innstillinger" i hovedmenyen. Prosjektaktivitetene som vises her, vil være tilgjengelig på alle prosjekter.

Det er også mulig å opprette egne aktiviteter per prosjekt. Dette gjøres via budsjettfanen på prosjektet. Legg til nye rader i avsnittet "Aktiviteter".

Hvordan administreres bedriftens fridager? [59]

Velg "Timeliste/Innstillinger" i hovedmenyen og "Fridager" i undermenyen. Alle offisielle norske fridager ligger alt inne i systemet, men egne fridager eller reduserte dager kan legges til eller endres for hvert selskap. Man kan f.eks. spesifisere om man har fri hele (100%) eller halve (50%) julaften.

Hvorfor får jeg ikke slettet/endret timer i timelisten? [56]

Timene i timelisten låses i følgende tilfeller:

  • Timene er fakturert. Timene har da blå farge. Hvis fakturaen krediteres, så kan man endre timene og fakturere på nytt. 
  • Månedsoversikten er godkjent. Se "Timeliste/Månedsoversikt" i hovedmenyen.
  • Timelisten er godkjent.
  • Timene er utbetalt som lønn.


Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no