Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon er en pensjonsoppsparing som mange arbeidsgivere er pålagt å tegne og innbetale på vegne av arbeidstakerne.

Obligatorisk tjenestepensjon kan splittes i to deler: arbeidsgivers andel og arbeidstakers andel.

Arbeidsgivers andel av obligatorisk tjenestepensjon er avgiftspliktig og må rapporteres via a-meldingen på virksomhetsnivå. Arbeidstakers andel er et trekk i den ansattes lønn som må rapporteres på den ansatte som "Premie til obligatorisk tjenestepensjonsordninger".

Her følger en oppskrift på hvordan man registrerer arbeidsgivers andel av obligatorisk tjenestepensjon på overordnet nivå i Tripletex.

 

Rapportering på juridisk enhet/virksomhetsnummer/underenhet

Virksomhetens andel av obligatorisk tjenestepensjon registreres via "Lønn>Pensjon/sykepenger" i hovedmenyen.

Periode: Man velger hvilken periode man ønsker å registrere obligatorisk tjenestepensjon. Det er denne perioden som bestemmer hvilken periode den tjenestepensjonen innrapporteres via a-meldingen.

Bilagsdato: Datoen benyttes som bilagets bilagsdato. På bilaget bokføres den obligatoriske tjenestepensjonens arbeidsgiveravgift. Man må fortsatt bokføre fakturaen fra pensjonsselskapet via et eget bilag.

Beløp: Beløp blir automatisk foreslått basert på periodens posteringer på den konto som er spesifisert for obligatorisk tjenestepensjon i konteringsreglene via "Regnskap>Innstillinger>Regnskapsregler".

Hvis konto ikke er valgt for pensjon, så kan man gjøre dette via å klikke på linken under beløpet.

NB! Dette er et forslag, og beløpet kan alltid overstyres. Hvis beløpet er 0, så betyr det at det ikke er bokført noe på kontoen i den valgte perioden. Ønsket beløp kan da registreres manuelt.

Obligatorisk tjenestepensjon inkluderes automatisk på a-meldingen i den aktuelle perioden.

 

Når man rapporterer på flere virksomhetsnummer/underenheter

Hvis man har flere underenheter, så kan man måtte fordele obligatorisk tjenestepensjonen på de ulike underenhetene.

Hvis du klikker på "Benytt forrige måneds fordeling", så vil beløpet fordeles på underenhetene ut ifra forrige måneds registrering i prosent.

NB! Utregningen er et forslag til fordeling, og beløpene bør alltid kontrolleres og evt. justeres om de ikke stemmer.

 

Oversikt over registrert obligatorisk tjenestepensjon og reversering av obligatorisk tjenestepensjon

Man finner en oversikt over registrert obligatorisk tjenestepensjon i en egen seksjon via "Lønn>Lønnsbilag" i hovedmenyen.

 Hvis man må reversere en feilført pensjonsregistrering, så klikker man på bilagsnummeret og velger "Reverser" i bilagsdetaljene.

 

Avstemming av obligatorisk tjenestepensjon

Man kan benytte lønnsrapporten for å avstemme obligatorisk tjenestepensjon.  Klikk på "Flere valg" og sett "Grunnlag arbeidsgiveravgift" til "Pensjon". Da får du en oversikt over arbeidsgivers andel av obligatorisk tjenestepensjon ført på ansatte i lønnskjøringen og registrering av obligatorisk tjenestepensjon via "Lønn>Pensjon/Sykepenger" i hovedmenyen.

NB: Faktura fra pensjonstilbydere for Obligatorisk tjenestepensjon føres som en vanlig leverandørfaktura. 

Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no