Arbeidsforhold - forklaring seksjoner

 

I Ansattdetaljer vil det bli hentet informasjon fra fanen Detaljer. I tillegg må man legge inn Fødselsdato og nummer evt. D-nummer eller Internasjonal ID.

Fleksisaldo; Er kun tilgjengelig for de som har fast månedslønn. Den gir en oversikt over registrerte timer pr uke eller måned, mot en normaltid, og da en pluss- eller minus saldo ut i fra det. En ansatt som har timelønn, får betalt for det antall timer de jobber. Se gjerne egen artikkel om "Fleksisaldo".

Feriesaldo; Oversikt over totale feriedager, brukte feriedager, og en saldo ut i fra det.

Under Innstillinger for lønnsutbetalinger legger du Bankkontonummer for utbetaling av lønn til den ansatte. Det kan også utbetales lønn via utenlandsk bankkonto (vær da oppmerksom på at lønnen vil bli utbetalt i NOK, men blir omregnet til lokal valuta ved utbetaling av lønnen). Se gjerne artikkel “Lønn til ansatte med utenlandsk konto”.

Her kan man også sette opp for hvordan den ansatte skal se/motta sin lønnsslipp.  Se gjerne egen artikkel “Lønnsslipp i mobilapp for alle lønnsmottakere”.Adresse hentes fra fanen Detaljer på ansattkortet.

 

Har man kjørt lønn i et annet lønnsprogram og flyttet over til Tripletex ved årsskiftet, kan man under Opptjente feriepenger legge inn grunnlag for dette på ansatte for det aktuelle ferieåret.

Videre under seksjon Arbeidsforhold legges det blant annet inn informasjon om start- og sluttdato. Samt hva som er grunnlaget for selve lønnsberegningen.
De opplysningene ser du i tabellen. Den ansatte her har fastlønn. Angitt timelønn (regnes ut automatisk) brukes ved registrering av overtid.

 

Se gjerne egen artikkel “Arbeidsforhold - typer”. 

Nedenfor ser du et eksempel på en ansatt som har timelønn.

Under Permisjon registreres det informasjon om den faktiske permisjonen. Se gjerne egen artikkel om “Permisjon” og “Permittering”.

 Under Faste tillegg/trekk legges det inn faste tillegg og trekk på den ansatte, som vil bli tatt hensyn til i lønnskjøringen.I bildet ovenfor er det lagt inn et tillegg for elektronisk kommunikasjon, det kan være for bruk av mobiltelefon (fri telefon), og et trekk for kantine samt et frivillig påleggstrekk. Faste tillegg og trekk lagt inn her, slipper man å registrere manuelt på hver lønnskjøring. Har man lønn eksempelvis lønnskjøring hver 14. dag, vil de faste tillegg og trekkene i sin helhet komme med på første lønnskjøring. 

I eksemplene nedenfor er det enda flere faste tillegg og trekk. Se gjerne egen artikkel om “Tillegg og trekk” .

Her kan man legge inn f.eks innkreving av skatt som er pålagt av skatteoppkrever, Statens Innkrevingssentral eller NAV. Dette vil da også komme som fast trekk på den ansattes lønnsutbetaling. 

Muligheten for Fagforeningstrekk og Firmabil aktiveres under “Lønn/Lønnsinnstillinger”.

Har bedriften ansatte som er medlem i en fagforening, så kan fagforeningskontingent automatisk trekkes av lønnen til de ansatte, og en liste over trukket kontingent kan sendes til fagforeningen.

Når ansatte får firmabil/yrkesbil til rådighet av arbeidsgiver, må man beskattes av den fordelen man får ved privat bruk av bilen. Grunnlaget legges inn her og beregningen gjøres automatisk. 

 

Så lenge det skal trekkes skatt i en lønnskjøring, må det legges inn opplysninger i feltet for “Skattekort”.  

 

Det anbefales å hente denne informasjonen via menypunktet eSkattekort. Er du behov for å bestille skattekort for flere ansatte samtidig, vil den rutinen være den mest praktiske. Valget ser du under Lønn i hovedmenyen.

Er ikke opplysninger om skattekort tilgjengelig, må du legge inn informasjonen manuelt. 

Det anbefales å hente skattekort ved hver lønnskjøring (f.eks en gang i måneden). Arbeidsgiver kan varsles om endringer i skatteforhold for en arbeidstaker ved å markere for dette ved bestilling av skattekortet.

Dersom normaltiden for den enkelte ansatte avviker fra det som er angitt for selskapet, legger man det inne i feltet her med korrekt fra og med dato.

Under Fleksisaldo og Feriesaldo er det mulighet til å angi manuelt hva som faktisk er korrekt saldo. Uavhengig av tidligere registreringer.

I kolonne for Ferie, gjelder det kun dersom det avviker fra ordningen satt for selskapet.

Det som er lagt inn av opplysninger på den ansatte danner grunnlaget for lønnskjøringen.
Det kan da også være hensiktsmessig å se en samlet oversikt over det som er registrert av informasjon pr ansatt.

I menyoversikten under Selskapsinformasjon, og Ansatte vil man få fram denne. 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no