%>

Elektronisk kommunikasjon (fri telefon)

0Arbeidstakere som får dekket én eller flere EK-tjenester (Elektronisk kommunikasjon) som naturalytelse, skal ha et årlig inntektstillegg på kr 4392.

Man skal forholde seg til de ytelser de ansatte får fra selskapet som arbeidsgiver, og ikke om de ansatte har dekning fra flere arbeidsgivere. 
Det skal ikke oppgis noen tilleggsopplysninger eller spesifikasjoner til beløpene.

Skattepliktig fordel utgjør kr 366 per hele eller påbegynte måned arbeidstakeren har disponert tjenesten(e).

Alle slike naturalytelser som mottas gjennom hele året, skal rapporteres hver måned.
Naturalytelser som fri bil/firmabil, fri avis og fri telefon etc., skal rapporteres for hver måned inntektsmottakeren har mottatt fordelen.  
NB: Man kan ikke samle opp dette og rapportere årlig.

Eksempel: 
Selv om den ansatte kun har dekket fri telefon og ikke mottar annen lønn må man rapportere naturalytelsen (her kr 366 per måned) hver kalendermåned sammen med opplysninger om arbeidsforholdet. 
Dette må da innrapporteres i a-meldingen hver måned selv om den ansatte ikke får utbetalt lønn eller andre ytelser.

Men hvis den ansatte dekker utgiften eller betaler regningen selv og får refusjon fra firmaet (utgiftsgodtgjørelse), sender man a-melding bare for de månedene refusjonen utbetales.
For ansatte som får dekket utgifter til én eller flere EK-tjenester som utgiftsgodtgjørelse, vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkende beløp begrenset oppad til kr 4392 per år.

Fordelen skal innrapporteres for den måneden/perioden godtgjørelsen betales uavhengig av hvilken periode (og hvilket år) fakturaen gjelder.

Hvordan elektronisk kommunikasjon/fri telefon rapporteres via Tripletex:

Elektronisk kommunikasjon/fri telefon registreres på den ansatte ved lønnskjøring og rapporteres inn via a-meldingen. 
Hvilken lønnsart som benyttes avhenger av om det er en naturalytelse eller en utgiftsgodtgjørelse eller en kombinasjon av disse to.

Om den ansatte får dekket dette som en fast naturalytelse, kan du legge inn elektronisk kommunikasjon som et fast tillegg hver måned. Dette vil da komme automatisk med på lønnskjøringen/lønnsbilaget og vil også bli rapportert i a-meldingen for perioden.  
Dette legges da under faste tillegg/trekk på den ansattes arbeidsforhold på lønnsarten Elektronisk kommunikasjon - naturalytelse:


Dette kommer da automatisk med på lønnsbilaget hver måned og vil vises slik:

Utgiftsgodtgjørelse:

Hvis utgiften blir betalt av den ansatte selv, og vedkommende får refusjon fra firmaet (utgiftsgodtgjørelse), registrerer man dette på lønnskjøringen når beløpet skal refunderes, og dette vil da rapporteres i a-meldingen for perioden.  
Du trenger da kun å rapportere dette i a-meldingen for de månedene refusjonen utbetales.

Man bruker lønnsart Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse. Dette vil da vises slik:

 

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no